Sanseintegration
Home Up Firkantede øjne barn som har været udsat for narkotikamisbrug gennem fosterlivet konflikt forebyggende komunikation Sanseintegration Computeren, børnene og ædagogen læringsprocessen report om gymnastikforløb Unge & Medier Ungdom

 

 

Sanseintegration

Denne elektroniske version af vores projekt, indeholder "HyperLinks", hvilket vil sige, at understreget tekst, "sender" dig til det sted i denne tekst, eller et andet sted på internettet, som den understregede tekst viser til. - Så pas på hvor du *klikker*.......

af: Lone Hansen, Maibritt Petersen og Bjørnar Jørgensen

 

Hold 93.5

Odense Socialpædagogiske Seminarium

December 1994

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

 


Indholdsfortegnelse

 


Forord

 

Vi har ved hjælp af litteratur, praktisk forløb og interview tilegnet os teoretisk samt praktisk viden om emnet sanseintegration.

I den forbindelse skal der rettes en stor tak til børn, forældre, pædagogen Else samt det øvrige personale i børnehaven "Toppen", endvidere tak til sundhedsplejerske Esther Terkelsen samt til vores to projektvejledere Viggo Madsen og Finn Thomsen.

Projektet omhandler den sanseintegrative udvikling hos normalt fungerende børn, i alderen 0 - 6 år. Ved normalt fungerende børn, mener vi, børn - som i dagligdagen ikke har behov for ekstra støtte, men som stemmer overens med den gennemsnitlige "normalfordeling".

Vi har valgt, at tage udgangspunkt i A. Jean Ayres´s bog "Sanseintegration hos børn". Som kommentar til A. Jean Ayres´s teori, har vi valgt, at bruge Erikson´s psykoanalytiske ego teori.

Denne elektroniske udgave af projektet, er blevet redigeret, og de ting som kun havde betydning for den enkelte studerendes uddannelsesforløb, er taget væk.

Det kapitel som omhandler "Aktiviteter som styrker sanseintegrationen", var i den originale udgave lagt ved som bilag.

Vi håber, en gennemlæsning af projektet, kan inspirere andre til, at gå i gang med, at arbejde med sanseintegration, som er en del af barnets opvækst og udvikling.

Indholdsfortegnelse

 

 


Indledning

 

Rasmus løber med fuld drøn på gennem skoven, og samtidig løber en anden dreng - Nick, med større fart på i en retning, der kommer til at krydse Rasmus´s. Drengene må nu udnytte alle sine erfaringer, fra egne og andres tidligere løb, i ulige hastigheder. Dette for, at vurdere, om de kommer til at støde sammen med hinanden, eller ej.

Imens Rasmus løber, fortæller samarbejdet (integrationen) imellem hans proprioceptive (sener, muskel og ledsansen), vestibulære (balancesansen), og visuelle sans (synssansen) ham, hvor stærkt han selv løber.

Samtidig bruger Rasmus samarbejdet imellem sin visuelle og auditive sans (høresansen), til at bedømme Nick´s hastighed. Situationen forandrer sig konstant, og Rasmus må derfor modificere sine vurderinger hele tiden. Nick kunne jo finde på at sætte farten ned, dreje eller noget helt andet.

Ud fra tidligere sansninger med den taktile sans (berøringssansen), ved Rasmus, at et sammenstød med Nick er en dårlig ide, da dette kommer til at gøre ondt. Rasmus befinder sig mildest talt i en indviklet situation.

Dette indser enhver, der har præsteret, at gå lige ind i en person, der kommer mod en, i en ellers folketom gade.

Man fikserer så meget på den mødende, at man til sidst, i sit desperate forsøg på at undgå kollision, virkelig kolliderer !

Der er derfor ikke tale om banale eller enkle hændelsesforløb, eftersom ikke engang voksne altid behersker dem.

De eksempler, vi her har givet, viser samspillet mellem vore sanser og resten af kroppen.

Uden en god sanseintegration, vil mennesket have svært ved, at opleve situationer korrekt samt lære sig adfærd, eller anden viden.

Som voksne selvstændige personer, vil vores opgave være, at støtte de nærværende børns / klienters udvikling frem mod de mål, der fastsættes for den gældende person.

Men for at gøre dette, på bedst mulig måde, er det nødvendigt, at have så bred en viden om menneskets udvikling, som muligt.

Vi vil derfor opfordre, de nævnte i målgruppen, at tilegne sig viden om emnet sanseintegration, da dette er grundstenene i menneskets udvikling.

Indholdsfortegnelse

 

 


Begrundelse for valg af emne

 

Ideen for valg af emnet: "Sanseintegration", er udmundet af, at vi til at begynde med, havde tænkt os at skrive projekt om MBD-børn.

I den forbindelse så vi en del video, hvor forskellige eksperter nævnte begrebet sanseintegration. Vores gennemgang af hvad der skulle med i et projekt om MBD-børn, og en kort gennemgang af hvad sanseintegration er for noget, gav stof til eftertanke.

Vi kom frem til at det, at have en god viden om sanseintegration er afgørende for, at forstå de problemer MBD-børn har, samt nogle af de problemer normalt fungerende børn kan have.

Vi mener derfor, at lige så vigtigt som det er at kende teorien om barnets normale udvikling, lige så vigtigt er det at kende teorien om sanseintegration. Dette fordi vi i voresfremtidige arbejde som pædagoger, kan bruge vores viden om sanseintegration, som et redskab i det pædagogiske arbejde med børnene, for at stimulere dem optimalt.

At vi vælger, at bruge skoven i de praktiske forløb, er et personligt valg. Dette vil vi komme ind på, senere i projektet.

Indholdsfortegnelse

 

 


Projektets Mål

Målformulering

 

Vores overordnede mål med denne opgave, er at få en teoretisk, samt praktisk viden om hvad sanseintegration er.

Endvidere vil vores mål være at belyse på hvilken måde vi som pædagoger kan bruge sanseintegration som et redskab i dagligdagen, for at give børnene de bedste muligheder for en optimal udvikling.

Vores mål vil også være at vurdere de muligheder og begrænsninger der er, for sansestimulation hos børn i den aldersgruppe der er belyst i projektet.

Problemstilling

 

Sanseintegration er et begreb, som har været brugt i arbejdet med børn med motoriske vanskeligheder. Men i praksis benyttes sanseintegration også i arbejdet med normalt fungerende børn.

Med udgangspunkt i dette, vil vi undersøge følgende:

 • Har normalt fungerende børn i alderen 0-6 år, brug for sanseintegrativ stimulation ?
 • Hvorfor er tidlig indsats vigtig, og hvilke faktorer kan ligge til grund for, at den måske ikke sættes tidligt nok ind ?

Målgruppe

 

Projektets målgruppe er: alle der arbejder med børn i det daglige.

Indholdsfortegnelse

 

 


Det Centrale Nervesystem

 

Vi mener, det er nødvendigt, at have et vis kendskab til, hvordan nervesystemet er opbygget og hvordan det fungerer, for at få en forståelse for hele sanseintegrationsprocessen.

Vi mener samtidig, at et vis kendskab må være vigtigt for, at kunne arbejde hensigtsmæssigt med sanseintegrativ stimulering, og på den måde være med til, at sikre nogle optimale udviklingsmuligheder på det enkelte barns betingelser.

 


Centralnervesystemet

 

Centralnervesystemet, som er opbygget af nerveceller også kaldet neuroner, omfatter rygmarven, hjernestammen, lillehjernen, storehjernen og hjernebarken. Neuronernes primære opgave er at fortælle os om vores krop og vore omgivelser samt at frembringe og styre vore handlinger og tanker

De sensoriske neuroner, bringer impulser fra kroppen til hjernen mens de motoriske neuroner bringer impulser fra hjernen til musklerne og de indre organer Sensoriske modtageorganer også kaldet receptor findes i hver del af kroppen. Receptorerne opfanger energi, omdanner denne til strømme af elektriske impulser, for derefter at sende disse videre til hjernen samt rygmarven, via de sensoriske nervetråde. Disse elektriske impulser kaldes sanseindtryk. Sanseindtrykkene blandes med hinanden, (hvilket gør sanseforarbejdningen yderst kompliceret), når disse er integreret, producerer hjernen informationer, som sendes ud til kroppen, via de motoriske nervetråde. Nervesystemets centrale dele bruger sanseindtrykkene til at udføre motorisk planlægning og koordinering, følelser, tanker, erindringer samt indlæring.

For at løse en opgave så godt som muligt har vi brug for hele nervesystemets medvirkning.

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

Indholdsfortegnelse

 

 


Rygmarven

 

Rygmarven findes der mange nervebaner og en del sanseintegration foregår her. Nogle af disse nervebaner fører sanseoplysninger op til hjernen, mens andre fører de motoriske budskaber videre til andre nerver, som derefter bringer disse budskaber ud til muskler og organer. Stillinger og bevægelser styres af noget af den aktivitet, der færdes ned langs rygmarven, ligeledes reguleres de indre organers funktioner her.

I rygmarven er der ikke et ret stort antal nerveceller med indbyrdes forbindelse, som f.eks. er tilfældet i hjernen.

 


Hjernestammen

 

Hjernestammen, som er den nederste og inderste del af hjernen ligger omtrent på højde med ørene.

Nervecellerne i rygmarven fortsætter op gennem her.

I hjernestammen integreres de mange sanseindtryk, vi får fra en enkelt ting, derved får vi en enkelt og præcis opfattelse af tingen.

Denne aktivitet er automatisk og udenom om vores bevidsthed.

Kernen i hjernestammen består af en gruppe

neuroner (nerveceller) og nuclei (nervecellecentre) der kan sammenlignes med et uglet fiskenet. Nervecellerne i dette netværk er meget små, men de har talrige dendritter (små udløbere) og kan derfor stå i forbindelse med mange andre nerveceller. Netværket, som er kompliceret og snørklet, er forbundet med alle sansesystemer, mange motoriske nerveceller samt de fleste andre dele af hjernen. Dette netværk spiller derfor en vigtig rolle

i bearbejdning og integreringen af sensomotoriske aktiviteter. Ligeledes bearbejdes information fra blodets kredsløb og de vitale organer i hjernestammens kerne, denne information bruges til at regulere åndedræt, hjerteslag og fordøjelse. Andre centre af nerveceller fungere som "alarmcentraler" for hele nervesystemet. Disse vækker, ophidser eller beroliger os. Endvidere er der centre, som sætter os i stand til at flytte vores opmærksomhed, dette fordi, der i disse centre sker en organisering af storhjernens aktiviteter.

Der er konstant forbindelse og gensidig påvirkning mellem hjernestammen og de højere hjernedele, som kun kan fungere optimalt med den som grundlag.

Indholdsfortegnelse

 

 


Lillehjernen

 

Lillehjernen ligger svøbt rundt om bagsiden af hjernestammen.

Lillehjernen forarbejder alle former for sanseindtryk. Men da den er en udbygning af de vestibulære nuclei (centre af nerveceller), er dens speciale proprioceptiv (muskel og led) og vestibulær (tyngdekraft, bevægelse og ligevægt) sansning.

Kort sagt, den sørger for, at bevægelserne bliver jævne.

 


Storehjernen

 

Storehjernen udgør to store hjernedele. Disse ligger over og omkring hjernestammen. En i hver side af hovedet, derfor også kaldet den højre og den venstre hjernehalvdel. Disse halvdele forbindes ved et stort bundt nerveceller og hjernestammen, som altså samordner de to halvdeles arbejde.

De to hjernehalvdele har specialiseret sig og udfører derfor ikke præcis samme arbejde, men må dog arbejde sammen i meget komplicerede funktioner, såsom ved sprog, tale, kognitiv tænkning samt detaljeret rumlig perception.

Storehjernen fortsætter den sansebearbejdning som startede på et lavere niveau. Dette er den mest komplicerede organisering af sanseindtryk og den giver os den præcise, detaljerede betydning af sanseoplevelser.

Storehjernen varetager vigtige overlevelsesreaktioner, som fødeindtagelse, kamp og flugtreaktioner desuden er følelser også indblandet.

Indholdsfortegnelse

 

 


Hjernebarken

 

Hjernebarken ligger som det yderste lag på storhjernen. Hjernebarken er utrolig tynd (2 ­ 4 mm) og består af nerveceller i millionvis. Hjernebarken er meget specialiseret, idet den koordinerer mange forskellige sanseoplevelser til en helhed.

De forskellige områder i hjernebarken modtager information fra hinanden og har derfor en meget stor betydning for sanseintegrationen.

Den medvirker til fine, bevidste kropsbevægelser fra finger og hænder samt for tale. Samtidig spiller den også en stor rolle i forbindelse med tænkning, psykisk evaluering og målsætning. Hjernebarken omfatter tillige områder for meget præcis sansebearbejdning, specielt i visuelle og auditive detaljer samt sansning fra kroppen.

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

Din hjerne...

ligger beskyttet inde i kraniet. Hvert område

har sin opgave, men kan også arbejde sammen.

Indholdsfortegnelse

 

 


Sanseintegration

 

Sanseintegrationen begynder allerede i fosterstadiet, hvor barnet bliver fodret med vestibulær stimuli af moderens gang samt taktil sansestimuli, ved berøring med moderens livmoder. Dette skaber allerede på dette tidspunkt sanseintegration, da barnets sanser her begynder, at sende informationer til hjernen for at bearbejdes.

Fra da af og op til cirka 7 års alderen, er hjernen først og fremmest optaget med sansebearbejdning.

Sanseoplevelser

Information til

nervesystemet

Nervesystemet

producerer

respons

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

De forskellige sanser "fodrer" hjernen med sanseindtryk.

Det er så hjernens opgave, at organisere disse indtryk på sådan en måde, at det giver hjernen oversigt over, hvor indtrykkerne kommer fra, og hvilken type indtryk, det er. Dette er nødvendigt for, at hjernen kan bearbejde indtrykkene.

Ud fra dette giver hjernen så målrettet og hensigtsmæssig respons på sanseindtrykkene.

Denne sanseintegrative bearbejdelse kan bruges til at forme oplevelser, adfærd og indlæring.

Dette er en proces, som udføres igen og igen hele livet igennem, med sigte på, at samle alle delene til en helhed - en total sanseintegration.

Alle typer sanseindtryk

mødes i det vestibulære nuclei

(som bearbejder vestibulære indtryk sideløbende med

informationer fra de proprioceptive, taktile,

visuelle og auditive receptorer)

og hjernestammens retikulære substans

for enden af hjernestammen

(thelmus)

Sanseintegrationen fuldendes

i storhjernen

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

De enkelte sansers informationer kommer som elektriske impulser ind til hjernestammen.

De tre primære sanser; den vestibulære, den proprioceptive og den taktile sans udfører de mest basale sansninger, som at holde balancen, mærke kroppens position, føle temperaturen, føle smerte, velbehag, mv.

Disse tre sanser samarbejder intenst og er totalt afhængige af hinanden.

De tre primære sansers integration foregår i hjernestammen.

De auditive og de visuelle organiseringscentre ligger tæt på hinanden i hjernestammen, og de to udveksler information. Hørelsen støttes mest af den visuelle sans, men også af den taktil, vestibulære og proprioceptive sans.

Hjernen fungerer som en helhed, hvor hver enkelt del samarbejder med mange andre dele. Hvis flere af sansesystemerne er i uorden, er det ofte det auditive system, der klarest afslører forstyrrelser.

At lære at tale er en meget kompliceret motorisk planlægning.

For at forbedre funktionsniveauet vil oplevelser fra kroppen hjælpe med til, at stimulere de dele af hjernen, som er involveret i frembringelse af lyde, som i sidste ende bliver til tale.

De sanser vi mennesker er udstyret med, er afgørende for vores mulighed for, at overleve her på jorden.

Hver for sig, ville sanserne ingen værdi have. Da vi i så tilfælde ikke ville reagere hensigtsmæssigt i en givet situation. Dette fordi, hjernen ikke ville opfatte situationen.

Vi ville blive totalt forvirret, da hjernen ville opfatte mange forskellige sansninger, som ingen mening gav.

Men heldigvis er det sådan, at de fleste sansninger samles i hjernestammen, hvor der foruden sanseintegration også foregår en "filtrering" af de forskellige sanseindtryk.

Dette hjælper os med at lægge mindre vægt på de sanseindtryk, der er uvæsentlige i den givne situation. (Eks. Nick´s løbebane fremfor lugten af skovbunden - se: Indledning)

Indholdsfortegnelse

 

 


Den Taktile Sans:

 

Den taktile sans (berøringssansen) er den fysisk største sans og den første som udvikles hos fosteret.

Den taktile sans fungere effektivt på et tidspunkt, hvor andre sanser (Eks. Auditive og Visuelle) først lige er begyndt at udvikles. Allerede som nyfødte er vi stærkt afhængig af denne sans, da følepåvirkninger sætter gang i søge og sutterefleksen samt skaber mor / barn binding.

Den taktile sans sidder på vores overflade (hud, slimhinder) og forskellige slags receptorer (nerver) i huden, registrerer alle former for berøring. Huden er selvets grænse, og derfor er taktile indtryk en primær tryghedskilde.

Den spiller en vital rolle i den menneskelige adfærd, såvel fysisk som psykisk.

Berøringsreceptorer fra hals og nedefter sender impulser til rygmarven, som derefter stiger op til hjernestammen. Receptorer i hovedets hud sender deres impulser via kranialnerver direkte til hjernestammen. Den taktile information spredes derefter vidtomkring i resten af hjernen.

Sansen er opdelt i to typer respons over for taktile stimuli.

 • Forsvarende/Beskyttende.

Eks.:

- Jeg stikker hånden ind under varmt vand og brænder mig, før jeg kan nå at tænke tanken, har jeg trukket hånden til mig.

- Jeg ligger afslappet på stranden, en hund kommer og snuser mig i øret, hvorefter jeg farer sammen.

 • Diskriminerende.

Eks.:

- Vi mærker forskel på en ru og glat overflade.

- Vi mærker forskel på tunge og lette genstande.

- Vi mærker forskel på varmt og koldt.

- Efter et stykke tid, bemærker vi ikke tøjets berøring på kroppen.

Med andre ord; Smerte samt uventet berøring aktiverer det beskyttende system, hvorimod den diskriminerende respons, hjælper os med, at frasortere irrelevante impulser, så der bliver plads til vigtigere signaler.

Berøring er et grundlæggende kommunikationsmiddel. Uden en masse taktil stimulering, vil nervesystemet være tilbøjelig til at komme ud af balance. Stimulation er derfor nødvendig for evnen til at knytte sig til andre mennesker.

Indholdsfortegnelse

 

 


Den Vestibulære Sans:

 

Den vestibulære sans udvikles lige som den taktile sans meget tidligt. Dette begynder allerede 9 uger efter undfangelsen, hvor de vestibulære nuclei viser sig. Ved 10 -11 uge efter undfangelsen, begynder den vestibulære sans at fungere. På dette tidspunkt bliver den gentagende stimuleret ved, at barnet skvulper rundt i fostervandet, når moderen bevæger sig. Den vestibulære sans er sammen med den taktile og den proprioceptive sans, de grundlæggende sanser, som de resterende sanser er afhængige af, for at give korrekte sanseimpulser. Det er dog vores opfattelse at den vestibulære sans er den mest dominerende af de tre. Uden den vestibulære sans kan vi ikke stå oprejste, og for den sags skyld hellere ikke ligge ned. Det ville være umuligt for os at forstå hvor vi var. Vi ville ikke kunne lære at tale. Ej hellere forstå hvad vi hører, ser, lugter, smager, føler, berører.

Sagt med andre ord; Vi ville ikke kunne leve foruden den vestibulære sans.

Plads til: Illustration

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

De påstande vi her fremsætter kræver en forklaring, og først og fremmest en grundig gennemgang af den vestibulære sans.

Den vestibulære sans (Labyrintsansen) er lokaliseret til det indre øre. Den reagerer på bevægelser og tyngdekraften. Den består af 2 sanseorganer, som i funktionalitet udfylder hinanden, sådan at de i fællesskab kan give os de informationer vi er afhængige af.

De vestibulære receptorer er de mest følsomme af alle sanseorganer.

Buegangene:

 

Vi har 3 buegange der er forbundet med hinanden, og fyldt med væske. De 3 buegange ligger i hver sine plan (se illustration ), (højre/venstre, op/ned, frem/tilbage) hvilket gør dem i stand til at registrere hovedets bevægelser, lige meget i hvilken retning det nu en gang måtte komme til at bevæge sig.

På grund af jordens tyngdekraft reagerer væsken i buegangene på samme måde som ethvert andet objekt vil gøre, der er under indflydelse af tyngdekraften. Ved acceleration, vil objektet blive stående tilbage, indtil det bliver trukket med. Da det nu er Buegangene dette omhandler, sker det ved at væsken i Buegangene bliver presset imod "bagvæggen". Eller modsat ved deacceleration (opbremsning), hvor væsken bliver presset mod "forvæggen".

Det er det her omtalte pres, der skaber sansningen, da vi inde i buegangene har receptorer der registrerer presset. Dette giver så impulser gennem den vestibulære nerve, til de vestibulære nuclei i hjernestammen.

Selv om denne sansning er meget vigtig for os mennesker, er sansens fysiske størrelse meget lille. Hver af de 3 buegange er kun 15 millimeter lange, og 0,1 millimeter brede.

Utriculus & Sacculus:

 

Vi vil beklage disse to latinske navne, men det er nu engang navnet på de organer, som giver os informationer om tyngdekraften indvirkning i forhold til hovedets aktuelle stilling.

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

Dette er to små sække, fyldt med gelatinvæske, med nogle meget små krystaller (otolither) ovenpå. Krystallerne ligger ovenpå hårlignende celler (neuroner), der er forbundet med den vestibulære nerve. Krystallerne er meget fintfølende, og er vore følere i forhold til tyngdekraften. Hovedets stilling i forhold til tyngdekraften, afgør så krystallernes stilling. Videre fører de hårlignende celler disse impulser til den vestibulære nerve, som derefter bringer impulserne til hjernestammens vestibulære nuclei.

Denne sansning foregår uafbrudt, hele livet igennem.

De to typer vestibulære receptorer i forening, kombinerer sanseindtryk og stimulation. De informerer nøjagtig hvor vi befinder os, hvor hurtigt og i hvilken retning vi bevæger os.

Indholdsfortegnelse

 

 


Den Proprioceptive Sans:

 

Denne sans bliver ofte kaldt for den kinæstetiske sans - kinæstesi = sanse og føle.

Dine muskler samarbejder, så du kan gøre alle mulige indviklede bevægelser.

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

Da der er mange muskler og led i kroppen er det proprioceptive system næsten lige så stort som det taktile.

Proprioception hjælper os med at bevæge os. Hvis der var mindre proprioception, ville vi være langsommere og mere kluntede. Vi ville derfor bruge langt flere kræfter i dagligdagen. Ligeledes ville vi have svært ved at knappe tøjet, skrue låget af et glas o.s.v., hvis sansningen fra hænderne ikke var så god.

Sansen er knyttet til dybereliggende sanseceller i knogler, muskler, sener og led - hvilket er ubevidst sansning.

Proprioceptions sansen er en af vore stille sanser, det vil med andre ord sige, at vi kun lægger mærke til den, hvis vi bevidst fokusere på den eller hvis der er noget i vejen med den. Men selv om vi prøver at fokusere på den, føler vi kun en brøkdel af den muskel/ledsansning, der forekommer i forbindelse med en bevægelse.

Proprioception fra muskler og led bidrager desuden også til vores kropsbevidsthed. Uden disse informationer kunne vi ikke vide, hvor de enkelte legemsdele befinder sig, og hvordan de bevæger sig. Tænk på hvordan det ville være at drikke en kop varm kakao med bind for øjnene. Hvordan kan man vide, hvor munden er, og hvordan man kan få koppen derop uden at spilde? Alle disse ting ved man, fordi sansning fra muskler og led fortæller hjernen, hvor munden er, hvor hånden er, hvor tung koppen er og hvor hurtigt man bevæger den.

Proprioception færdes via rygmarven til hjernestammen og sendes derfra videre til yderligere bearbejdelse i andre områder af hjernen.

Indholdsfortegnelse

 

 


Den Visuelle Sans:

 

Vi mennesker lever tilsyneladende i en synsverden. Synet betyder så meget for os, at mange af os vil mene, at synet er den sans der har størst betydning for os. Teorien siger dog noget andet. Nemlig at uden de tre grundlæggende sanser, ville den visuelle sans være værdiløs for os.

 

Med dine øjne kan du se

Du kan se fuglen, når lysstråler kommer ind i dit øje

og via linsen danner et omvendt billede på nethinden.

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

Udviklingen af den visuelle sans er en indviklet proces med mange aspekter. I virkeligheden må barnet lære "at se" - lære at udnytte synet og de dertil knyttede hjernefunktioner, efterhånden som disse udvikles. Det er derfor vigtigt at barnet lige fra de første leveuger får visuel stimulering, så alle de forskellige visuelle områder kan udvikles.

Den visuelle sans opfatter bl.a. retninger, rum, farver, former, prioceptioner m.m.

Det kræver en del motorisk erfaring bl.a. den proces som gør os i stand til med øjne og hoved at følge en genstand der er i bevægelse, at røre ved ting, bevæge dem og at omgås tyngdekraftens - og bevægelsens virkninger.

Koordinationen mellem synet og de andre sanser foregår på følgende måde, øjet sanser og sender indtrykkene videre til hjernens visuelle forarbejdningscentre. Disse forarbejdningscentre forarbejder impulserne og sætter dem i forhold til andre typer sanseinformation, fra især muskler og led samt det vestibulære system.

Denne integrering danner grundlag for bevidsthed om omgivelserne, og om kroppens og tings placering i dem.

For at øjet kan give os et skarpt billede, bevæger det sig som en skælven med cirka 50 - 100 bevægelser i sekundet. Billedet vil ustandseligt ramme nye steder på nethinden. Hvis denne bevægelse ikke fandt sted, ville øjet hurtigt vænne sig til det sete. Dette er det samme som sker når den diskriminerende respons indtræder hos den taktile sans.

Tolkning og forståelse af det øjet ser foregår gennem synserindringer og på baggrund af dette vil synet udvikles i tilknytning til barnets øvrige udvikling.

Indholdsfortegnelse

 

 


Den Auditive Sans:

 

Hørelsen er vejen til en meget væsentlig kontakt med andre mennesker, både af social og informativ art.

En af de væsentligste grunde til, at hørelsen betyder så meget for os mennesker er, at tale er nøje sammenhængende med hørelsen.

For at få mening med det vi hører, er det nødvendigt at den auditive information bliver blandet med andre sanseindtryk.

 

Hør...

med dine ører kan du høre.

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

Hos nyfødte børn kan sanseapparatet godt modtage stimuli, men de reaktioner der eventuelt fremkommer, er på refleksbassis og der er derfor ikke tale om nogen perception endnu. Men allerede fra barnet er få måneder gammelt, reagerer det på svag lyd og drejer hovedet derefter. Dette er på det tidspunkt, en helt bevidst motiveret handling.

Den auditive sans er knyttet til aktiv lytning, skelne lyde fra hinanden, lokalisering, auditiv hukommelse og lydassociationer.

Fuglens sang - og andre lyde opsamles af dit ydre øre - og går gennem øregangen og sætter trommehinden i svingninger der forplanter sig til hammer, ambolt og stigbøjle. Derfra videre til væsken i sneglen - og til sidst via hørenerven til hjernen.

Lyd fremkommer ved at luften kommer i svingninger, det stimulerer det indre øres auditive receptorer til at sende impulser til hjernestammens auditive centre.

De auditive og de visuelle organiserings centre ligger tæt på hinanden i hjernestammen og de to udveksler information. Hørelsen støttes mest af den visuelle sans, men også af den taktil, vestibulære og proprioceptive sans.

Den auditive information, som nu er blandet med anden sanseinformation, går så videre til mange dele af storhjernen.

Hvis flere af sansesystemerne er i uorden, er det ofte det auditive system, der klarest afslører forstyrelser.

Indholdsfortegnelse

 

 


Lugtesansen:

 

Denne sans er god til at fremme sanseintegrationen, da den bidrager med en måde at opleve stemninger på.

Den lugter godt

Med din lugtesans kan du lære at lugte forskel på tusindvis af dufte - og din hjerne er god til at huske dem.

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

Lugtesansen er knyttet til sanseceller i næsen. Hvis man aldrig bruger sin lugtesans vil den efterhånden visne.

Lugtesansen er påvirket af det fænomen, man kalder for adaption, dvs. at lugteindtrykkene taber i styrke, hvis man har været udsat for dem et stykke tid. Eks. Man kommer ind i en kostald, og luften er nærmest kvælende. Men efter en halv times tid, mærkes lugten ikke mere.

Nogle mennesker er afhængige af deres lugtesans, de kan derigennem blive opstemte af forskellige følelser ved forskellige lugte. Andre bruger ikke deres lugtesans og forbinder intet med lugte.

Sansen er den af sanserne, der først sløves med alderen.

 

Det smager...

med din tunge kan du smage sødt, surt, salt og bittert.

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

Indholdsfortegnelse

 

 


Smagssansen:

 

Ja, hvad skulle vi med god rødvin, lækker is, og krydderier, hvis vi ingen smagssans havde?

Smagen er for det meste en af vores glade sanser. Smagen opfattes af smagsløg, som sidder på tungen, i den bløde gane, svælget samt i den øverste del af spiserøret. Smagsløg sidder endvidere på læberne og indersiden af kinderne, specielt hos nyfødte. Et barn har 10 gange så mange smagsløg som en voksen, og løgene er mere følsomme. Vi må derfor være opmærksomme på, at de ting som er stærke for os voksne, er endnu stærkere for børnene.

Smagsindtrykkene ender i den forlængede marv, i mellemhjernen og i storhjernens område for smag, via forskellige nerver. I mellemhjernen findes endvidere centre for sult, tørst og andre kvaliteter, som har med fødeindtagelse at gøre. Smagsfornemmelserne integreres på dette niveau med disse centre.

Det er svært at lave en test for smag, da smagen påvirkes af hormoner. Ligeledes er smagsindtryk altid blandet med lugteindtryk, da man ikke kan undgå at lugte, det man smager. Indtagelse af medicin kan ligeledes ændre ens smag. Smagssansen er derfor subjektiv. Visse stoffer kan fordreje smagen af ting. F.eks. har de fleste tandpastaer denne egenskab.

At træne denne sans, vil være en måde, hvorpå man kan åbne for nye kredsløb i hjernen. Smagssansen giver os daglige, positive oplevelser!

Indholdsfortegnelse

 

 


Sanseindtryk fra indvoldene:

 

De sanseindtryk hjernen modtager fra indvoldene, kommer fra receptorer der bliver stimuleret af de aktiviteter der forefindes i den aktuelle del af indvoldene.

Det kan være de store blodkar eller indre organer, der bliver stimuleret af blodets kemiske indhold. Herfra går sanseimpulserne til hjernestammen. Dette hjælper med at holde livsvigtige funktioner i vores krop i gang. (Eks. Åndedræt, Blodtryk, Fordøjelse) Noget en respirator kan holde i gang, ved eventuel koma, eller hjernedød.

Noget vore moderne apparater ikke kan, er at give kroppen besked om, hvor meget vand eller næring vi skal indtage, selv om der jo er flere fabrikanter der hævder at de har fremstillet vidunderapparatet.

Indholdsfortegnelse

 

 


Den Sanseintegrative udvikling

 

I dette afsnit vil vi beskrive barnets sanseintegrative udvikling. Vi har valgt kun at beskrive den del af barnets udvikling, man kalder den sanseintegrative, da projektet her omhandler sanseintegration.

Beskrivelsen er bygget på A. Jean Ayres teori om barnets udvikling. Vi vil beskrive de vigtigste trin i den sanseintegrative udvikling, som den ses hos normalt fungerende børn. Alle børn følger den samme grundlæggende rækkefølge. Dog udvikler nogle børn sig hurtigere, andre langsommere.

Efter en gennemgang af ovennævnte, vil vi til sidst afrunde med en psykologisk indfaldsvinkel, samt vores egne vurderinger/kommentarer af teorien.

Indholdsfortegnelse

 

 


Den første måned

 

Det nyfødte barns berøringssans (den taktile sans) har fungeret i flere måneder inde i moderens mave. Derfor reagere barnet på mange slags berøring uden dog at kunne bedømme, hvor på kroppen det bliver berørt. Dette fordi, hjernen endnu ikke kan skille det ene sted fra det andet. Barnet kan dog skelne mellem rar og ubehagelig berøring.

For at barnet kan opnå en optimal udvikling i hjernen, er kropskontakten mellem spædbarn og mor utrolig vigtig. Dette giver samtidig mor/barn binding.

Det nyfødte barn kan allerede tolke nogle af sine kropssansninger og reagere med indbyggede refleksbevægelser, som f.eks. sutte- gribe- mororefleksen mv.

Den nyfødte viser også reaktioner på oplevelsen af den vestibulære sans. Eks .- hvis man holder det lille barn ud i luften og pludselig sænker det, farer dets arme og ben ud til siderne, som tegn på alarm/fare. - Dette er kroppens første motoriske totalt mønster.

Det 1 måned gamle barn vil med mellemrum forsøge at løfte hovedet.

Enhver mor lærer hurtigt, at når hun bærer rundt på barnet og vugger det, virker det som regel beroligende, fordi det føles rart for barnet. Denne type sansning er vigtige byggeklodser for anden sansning og bevidste kropsbevægelser.

I de første par måneder gør barnet mange bevægelser, der virker tilfældige. Dette fordi, sansning fra den vestibulære og den proprioceptive sans stimulerer barnets nervesystem til at producere bevægelser. Senere vil disse bevægelser blive velorganiseret. For at de kan blive velorganiseret, må barnet træne og organisere utrolig mange bevægelser, for derved at udvikle voksnes færdigheder.

Barnets syn er ikke særligt velorganiseret - dets fokusering er svag og kan ikke skelne former og farvekontraster. Barnet kan midlertidigt godt sanse fare ved bevægelse eller berøring, men ikke fra synet.

Barnet reagerer på lyde, men det kan ikke forstå, hvad disse lyde betyder. Alene det, at det reagerer på lyde, er den første byggeklods i talens udvikling.

Endvidere er barnet også i stand til både at lugte og smage, hvilket har betydning for sutning, som er en adaptiv respons.

Indholdsfortegnelse

 

 


Den anden og tredje måned

 

Barnet gentager atter de handlinger, som startede i den første måned. Betydningen af disse handlinger er, at der sker en udvidelse, forandring og præcisering af handlemåden.

Et særligt vigtigt skridt er, at kunne holde hoved, hals og øjne i ro, hvilket er af meget stor overlevelsesbetydning. Ved at integrere sanseindtrykkene fra den vestibulære og den proprioceptive sans, får barnet et roligt/klart billede af omgivelserne - også selvom det bevæger sig. Denne udvikling vil fortsætte i adskillige år og har en afgørende betydning for læseindlæringen.

Desuden hjælper den vestibulære og den proprioceptive sans også barnet med, at lære balance og bevægelse af hele kroppen.

Når barnet har lært, at holde hovedet løftet, bruger barnet musklerne i den øverste del af ryggen og armene til at løfte brystet fra gulvet. Dette ses i den liggende stilling, med ansigtet vendt nedad. Det er oplevelsen af tyngdekraften, som stimulerer hjernen til at sammentrække musklerne i den øverste del af ryggen.

Barnet har i denne alder (ca. 3 måneder) for det meste åbne hænder. Det er i stand til at gribe og holde fast i genstande, hvilket er en automatisk reaktion på fornemmelsen af berøring (taktile indtryk) i håndfladen. Dog kan barnet endnu ikke frivilligt slippe genstanden.

Barnet rækker på dette tidspunkt ud efter genstande, men mangler stadig den øje/hånd koordination, der er nødvendig for at gøre en bevægelse præcis nok.

Indholdsfortegnelse

 

 


Fjerde til sjette måned

 

Barnet begynder nu at interesserer sig for virkningen af sine handlinger. Eks. ved at slå efter ranglen - denne handling resultere i lyd, som barnet ønsker at gentage. Dette kræver en koordination mellem sine bevægelser og synet. I forbindelse hermed har barnet brug for både vestibulære, taktile og proprioceptive sanseindtryk sammen med synsindtryk (den visuelle sans), for at kunne lære at bruge hånden præcist. Derved finder det også ud af hvor i rummet hænderne befinder sig.

En af de mest betydningsfulde udviklingstrin i denne alder, er den begyndende koordination mellem kroppens to sider. Barnet rækker begge arme frem foran kroppen, så de rører ved hinanden.

Det næste trin viser sig et par måneder senere, når barnet holder et stykke legetøj i hver hånd og slår legetøjet sammen.

De fleste bevægelser igennem de førte 6 måneder har været automatiske, men nu begynder barnet at lave ting, som må planlægges. Hver ny legeaktivitet involvere mere motorisk planlægning og mere sanseintegration.

I 6 måneders alderen kan barnets håndled rotere, så det kan dreje hånden og manipulere genstande og lege på mange nye måder. Barnet kan nu også sidde et øjeblik uden at miste balancen.

Omkring denne alder bliver nervesystemet særligt følsomt overfor tyngdekraftens virkning på hovedet. Dette bevirker, at barnet vil løfte hovedet, den øverste del af ryggen, armene og benene, når det ligger på maven. Denne stilling, som A. Jean Ayres kalder "flyverstillingen", er et grundlæggende skridt på vej til at rulle, komme op at stå og til sidst at gå.

Barnet kan godt lide at blive vugget, holdt om, svinget rundt i luften osv. Dette fordi, barnet oplever stærkere tyngde og bevægelsesindtryk, som det nu kan integrere.

Indholdsfortegnelse

 

 


Sjette til ottende måned

 

Nu kan barnet bevæge sig fra et sted til et andet. Denne aktivitet øger barnets muligheder for at udforske ting og steder. At kravle og krybe på hænder og knæ, giver mange sanseoplevelser og det giver samtidigt barnet en opfattelse af sig selv, som et uafhængigt væsen. Ved at kravle afsted lærer barnet rum og afstand mellem sig selv samt genstande at kende, hvilket medfører god afstandsbedømmelse.

Barnet har nu lært pincetgreb (tommel- og pegefinger). Herved kan det samle små ting op eller trække i en snor. Oplevelsen fra de taktile, proprioceptive og vestibulære sanser, giver den grundlæggende information og styrer disse bevægelser. For finere håndbevægelser har barnet dermed også brug for præsis information fra den visuelle sans. For at kunne udvikle præcis øjenkontrol, må barnet i forvejen have den simple øjenkontrol, barnet udviklede da det lå på maven og løftede hovedet, kravlede og krøb omkring.

Barnet begynder nu så småt, at planlægge sine håndbevægelser godt nok til at ringe med en klokke eller samle enkelte ting og skille dem ad igen. Disse bevægelser må planlægges således, at handlingen udføres i rigtig rækkefølge. - Sansning fra hele kroppen gør denne planlægning mulig.

I og med barnet begynder at interessere sig for tingene udenfor sig selv, vil det erfare, at tingene somme tider er der og andre gange ikke. Dette er begyndelsen til den mentale evne at forstille sig ting (at tænke).

8 måneders barnet pludrer og er nu istand til at skelne detaljer i lyd. Denne pludren giver sanseindtryk fra kæbeled, muskler (proprioceptive sans) og mundens hud (taktile sans). Efterhånden som hjernen integrere flere og flere af disse indtryk, lærer barnet at forme mere komplicerede lyde.

Indholdsfortegnelse

 

 


Niende til tolvte måned

 

Nu sker der virkelig forandringer i den måde barnet forholder sig til jorden og rummet. Barnet bevæger sig meget rundt og undersøger alt. Bevægelserne stimulerer barnets nervesystem med mange oplevelser fra de muskler, der holder hoved og krop oppe, og de knogler, der bærer dets vægt, samt fra tyngdekraften.

Barnet bruger også lang tid på, at undersøge ting som f. eks. er bløde, hårde, varme, lette osv., samt hvad disse ting kan bruges til. Nogle ting kan puttes i munden, andre kan ikke osv.

En vigtig ting, som nu udvikles via barnets bevægelsesfrihed, er evnen til at krydse kroppens midterlinie. Dvs. føre højre arm ind foran venstre kropshalvdel og omvendt.

I denne alder vil de fleste børn forsøge at rejse sig op. Det er slutproduktet af de forudgående måneders integration af vestibulære, proprioceptive og taktile sansninger. At rejse sig op, kræver integration af sanseindtryk fra alle dele af kroppen.

Barnet kan på dette tidspunkt, sige enkelte ordlyde, samt forstå ganske meget af, hvad forældrene siger.

Indholdsfortegnelse

 

 


Det andet år

 

Nu lærer barnet at gå, at tale, at planlægge mere komplicerede handlinger således, at disse handlinger bliver udført effektivt. Alle disse handlinger er resultatet af den sanseintegration, som fandt sted i løbet af det første år.

Barnet ved nu stort set, hvor det bliver berørt, det vil ikke længere være en automatisk refleks reaktion. Berøringsindtrykkene fortæller hjernen, noget om de ting, som synet ikke kan fortælle. Derudover fortæller de også hvor barnets krop ender og begynder. Denne bevidsthed om kroppen er langt mere fundamental end visuelt kendskab til kroppen.

Barnet smider med ting, skubber og trækker rundt med legetøjet. Det øver utallige variationer af bevægelser, for at få yderligere bevidsthed om, hvordan dets krop og den fysiske verden fungerer.

Barnet udvikler sig hastigt i denne alder. Gennem aktiviteter der giver en masse sanseindtryk fra den vestibulære, den proprioceptive og den taktile sans, danner barnet et "indre billede" af sin krop. Desuden giver disse oplevelser barnet en følelse af, hvordan tyngdekraften virker, hvordan kroppens forskellige dele bevæger sig, samt hvordan de arbejder med hinanden. Hvad de kan, hvad der føles rart, hvad der gør godt osv. Denne kropsbevidsthed skal senere hjælpe barnet til at styre sine kropsbevægelser.

Børn har en "indre trang" til at udforske rummet, ikke bare vandret, men også lodret. Børn klatrer op i ting, endog før de kan gå. For at kunne klatre må barnet have en velorganiseret vestibulær sansning.

Endvidere lærer det 2 årige barn, at forstå og følge anvisninger og instruktioner. Ydermere lærer de fleste børn også en del ord i løbet af dette år.

At etablere en personlighed, bliver en vigtig opgave for barnet mod de 2 år. Hvis sanseoplevelserne fra kroppen får barnet til at føle sig som et sikkert og kompetent individ, er der godt på vej. Mange børn i denne alder bruger ordet "nej", til at udtrykke deres netop fundne uafhængighed.

Dette kan godt virke frustrerende på forældrene, men det er et nødvendigt skridt i udviklingen af barnets sociale færdigheder. Sagen er, at barnet må hævde sin nye selvstændighed og må afprøve egne muligheder. Dette kræver ekstra tålmodighed fra forældrene, da barnet stadig har brug for megen støtte, opmuntring og trøst.

Trøstende sanseoplevelser er integrerende, og de er med til at få barnet i gang igen, når det midlertidigt er ude af balance.

Indholdsfortegnelse

 

 


Det tredje til syvende år

 

I løbet af disse år modnes barnet til et sensomotorisk væsen, der kan tale og forholde sig til andre mennesker - dvs. fungere socialt. Det er naturens orden, at børn i 3 - 7 års alderen, er mest modtagelige for sanseindtryk og derved bedre i stand til, at organisere dem.

Højere intellektuelle funktioner udvikles først efter 7-års alderen.

Den "indre trang" i denne alder, gør barnet meget aktivt, og det lærer yderligere mange ting om sin krop. Den adaptive respons bliver mere og mere kompliceret, og hver respons øger dets kapacitet for sanseintegration. Barnet afprøver ting, som er farlige, for at lære sine egne grænser at kende.

Barnet hopper, løber, springer, gynger osv. - Alt dette gør barnet, fordi det er sjovt. A. Jean Ayres siger; " Det er sjovt, fordi det fremmer sanseintegrationen".

Ydermere gør barnet store fremskridt i forhold til balancen, øje/håndkoordinationen og planlægningen af bevægelsesforløbene.

I øvrigt lærer barnet i denne alder, at bruge enkelte værktøj, som kniv, gaffel, skovl, nål og tråd, blyant og papir mv. Disse handlinger kræver alle de sanseoplysninger, som er blevet lagret i hjernen gennem tidligere aktiviteter.

Indholdsfortegnelse

 

 


Kommentarer til teorien om Sanseintegration

 

Efter at have læst A. Jean Ayres´s teori om den sanseintegrative udvikling - er vi i gruppen blevet enige om, at teorien ligesom udfylder et "hul" i de psykologiske udviklingsteorier.

Dog mener vi, at A. Jean Ayres´s teori som overvejende tager udgangspunkt i barnets fysiske udvikling, vil stå lidt "isoleret", hvis der ikke også bliver taget hensyn til den psykiske samt den sociale udvikling.

Vi har derfor, tilegnet os viden omkring Erikson´s psykoanalytiske ego teori, da vi synes, at hans teori supplerer A. Jean Ayres´s teori fint og omvendt.

Med dette mener vi, at Erikson´s teori om mennesket som en organisme er i fin sammenfatning med A. Jean. Ayres´s teori. Hendes teori er dog mere uddybende omkring det fysiske, hvor Erikson lægger mere vægt på det psykiske og det sociale.

Hermed mener vi ikke, at A. Jean Ayres´s "glemmer" den psykiske og den sociale udvikling, men at hun burde lægge mere vægt på disse.

Vi mener, på lige fod med Erikson, at den psykiske og den sociale udvikling, er af stor betydning for barnets selvopfattelse. Det vil med Erikson´s egne ord sige; at til sammen betyder de tre organisationsprocesser, at den menneskelige udvikling skal forstås som en helhedsproces - kropsligt, psykisk og kulturelt.

Når A. Jean Ayres taler om leg, så er det for hende kun en metode - en stimuli der udvikler barnets hjerne. Derfor mener hun, at barnet selv vælger, de lege, der dækker dets behov.

Dette kan vi tildels give hende ret i, dog mener vi, hun har nogle mangler.

Vi mener, som Erikson, at legen tillige er grundlæggende for barnets udforskning af sin nære verden. Barnet lærer derigennem, at beherske sin virkelighed , forstå de forskellige normer, følelser, sprog, kønsroller, fantasi, kropsbevidsthed m.m.

Endvidere bruges legen, som en forberedelse til voksentilværelsen - hvilket ses i rollelegen.

Ydermere bruges legen også til at kompensere for evt. Angst.

Når børn udvikler deres sanser, sker det som sagt gennem legen. Men for at kunne forstå vigtigheden af, at give børnene de rette betingelser og muligheder, mener vi, det er lige nødvendigt, at kende den psykologiske udviklingsteori, som det er, at kende sanseintegrationen.

Indholdsfortegnelse

 

 


Interview med Sundhedsplejerske Esther Terkelsen

 

Da vores projekt omhandler sanseintegration hos børn i alderen 0-6 år, følte vi, at vi havde et slip, da vi havde valgt, kun at køre forløb med de 3-6 årige. Vi valgte derfor, at interviewe en sundhedsplejerske, for der igennem at få en viden om, hvordan der arbejdes med de 0 - 3 årige.

Esther Terkelsen, som er sundhedsplejerske i Odense kommune, har været uddannet i 14 år. Esther fortæller, at det er svingende, hvor mange familier hun har, men ca. 100, tillige får hun ca. 7 nye børn pr. måned. Derudover er hun tilknyttet Munkebjergskolen, hvor hun kommer 2 dage om ugen samt områdets beboerhus.

På grund af nedskæringer i 1991 blev hjemmebesøgene skåret ned til henholdsvis 5 besøg til førstegangsfødende og 4 besøg til andengangsfødende, hvilket Esther finder meget utilstrækkeligt. Før havde hver familie ca. 10 besøg. Sundhedsplejersken kan dog, efter egen vurdering, skønne om familien har brug for ekstra vejledning/støtte. Som supplement til hjemmebesøgene, holdes der "Åbent hus" 1 gang om måneden i beboerhuset, der etableres mødregrupper og man har telefonkontakten. De familier, Esther kommer til, får at vide, at hun meget gerne vil have, eller at hun forventer, at de ringer, hvis de har et problem. Der kan tit være små ting, som ved samtale kan løses her og nu. Er der noget, der ikke bliver talt om, ophober det sig til et problem, som ikke havde været nødvendigt. Dette synes Esther, er synd, på et tidspunkt, hvor familien er blevet fra to til tre, er sårbar og meget følsom. På det tidspunkt, skal det hele helst gå så godt som overhovedet mulig.

Mødregrupperne i Odense kommune kører meget forskelligt, nogen sundhedsplejersker er med 1 - 2 gange og andre er ikke. For Esthers vedkommende, er hun med ved 4 mndr's alderen, hvor hun taler om kost i familien. Dette besøg ligger som regel i beboerhuset. Her får hun talt med de familier, som ikke ønsker at være med i en mødregruppe (da dette er et tilbud).

På et tidspunkt erstattede "Åben hus" hjemmebesøgene. Esther foretrækker dog de individuelle besøg, da der er nogen mennesker, som ikke får det samme sagt eller som ikke får spurgt om, det de ønsker, når der er andre til stede. Det er især de personlige ting, man ikke får drøftet, da hun mener, det er et tillidsforhold.

Esther siger, hun arbejder med sanseintegration, men ikke på en sådan måde, at hun nævner ordet "integration" for familien, for så tror hun, at mange vil "stå af". Esther mener, at alle ved, hvad sanserne er, - men at de fleste voksne har glemt dem. Derfor gør hun mere i, at få gjort forældrene opmærksomme på sanserne hos børnene og at der sker en udvikling med dem. Man kunne godt fortælle forældrene til et 4 mdr. gammelt barn, at den sanseintegrative udvikling vil være "sådan" indtil 6 års alderen, men det er de overhovedet ikke interesseret i. Det skal hele tiden være hvor forældrene er og der hvor de tager imod og det er forskelligt fra hjem til hjem. Derfor er der ikke to besøg, der er ens.

Da børns udvikling er meget bred for, hvornår de kan de forskellige ting, tager Esther altid udgangspunkt i, hvordan barnet er her og nu. Hun tænker derefter på, hvad der vil ske med barnet inden for den næste tid og sætter ligesom et mål for, hvad hun forventer, barnet kan næste gang, de ses.

Esther mener, at børn, lige fra nyfødte, fortæller, præcis hvad de ønsker, vi skal gøre ved dem. Hun taler derfor med forældrene om, at de skal være opmærksomme på de signaler, som barnet sender. Det aller vigtigste er, at forældrene lærer barnets signaler at kende.

Esther mener, at al sansning skal foregå gennem leg. Men ikke på den måde, at man hver dag klokken tre går hen og tager en rangle frem og leger med.

Det skal selvfølgelig være, når det passer barnet. Alt, hvad der foregår, skal altid være på barnets præmisser.

Dermed mener hun ikke, at forældrene skal stå op klokken tre om natten og begynde og være aktive.

De ting man kan bruge til at lege med, kan fint være de ting, der er i hjemmet. Uro f.eks. kan man lave af et stykke stanniol foldet sammen på midten og så hænge det op. Det er noget, der bevæger sig og det er noget, børnene kan lide at se på. I hvert fald få øjeblikke af gangen.

Der er ingen grund til at gå ud og købe de dyre uroer.

Desuden er mange af de uroer, man køber, altid i lodret dimensioner. Dvs. når et barn ligger ned på ryggen og kigger op, så ser de bare en flade. Man har ikke tænkt på, at det skal være vandret, for at barnet kan se det. Der er ikke ret mange uroer, der er beregnet til børn.

For øvrigt er december en meget inspirerende måned for alle børn, fortsætter Esther, tænk på alle de nye dufte og alle de gode farver, det er noget, børnene bemærker lige med det samme. Hov der er noget nyt! Det er kedeligt mange voksne bliver trætte af det.

Når barnet er mellem 7-10 mdr., laver sundhedsplejersken en BOEL-prøve på barnet. BOEL-prøven = blikket orienterer efter lyd. Det er en svensker der har lavet undersøgelsen, hendes barn hed Boel, derfor navnet.

Vi har en rød træpind, som vi bevæger foran øjnene på børnene. Vi lægger så mærke til, hvordan og om børnene bevæger øjnene samt om de er samsynet. De fleste børn vil gerne have det, vi har i hænderne og rækker ud efter pinden. Det børnene så gør, er, at de vender pinden fra den ene hånd til den anden og putter den i munden, for at undersøge den. Endvidere har vi en sølvsnurre, som vi bruger på samme måde, som træpinden. Vi lægger igen mærke til om barnet drejer øjnene op og ned og til siderne, samtidig med, at de koncentrere sig om at holde fast i pinden, plus om de kan tage blikkontakt til os ind imellem og om de pludre til os samtidig med, at vi laver undersøgelserne. Altså om de kan koordinere alle disse ting samtidig.

Endvidere har vi sølvklokker og sølvbjælder, som vi bevæger bag ørene på børnene. De skal så dreje hoveder efter lydene, samtidig med, at de først kigger på os og tillige holder pinden i hånden.

Det har noget med udviklingen at gøre og hvordan de bruger deres sanser. Hvis man finder nogle afvigelser, tages prøven om inden for den næste måned. Er der igen afvigelser, sendes barnet videre. Alt afhængig af hvad det er, sendes barnet til undersøgelse på hørecentralen, hos ørelægen eller hos egen læge. Afvigelserne kan være noget med kontakten til barnet, det kan være synet eller hørelsen.

BOEL-prøven er meget hurtigt lavet og Esther mener, at det, der er positivt ved den, er at forældrene selv kan være med og derved se, hvis barnet ikke reagere. Man kan dog ikke lave prøven, hvis barnet lige har været forkølet, p.g.a. væske i mellemøret.

Esther mener endvidere, at det er utrolig vigtigt, at være opmærksomme på børns hørsel. Det klassiske billede er, at barnet ikke sover om natten. I dagtimerne er der ikke noget, da man har hovedet opad. Det er p.g.a. trykket. Hvis et barn ikke har hørt i 7-8 mndr.'s alderen, kan det ses senere på sproget i 3-4 års alderen.

I Odense kommune får man på nuværende tidspunkt en pjece om barnets sansning, bevægelse og sprog. Den koster ca. 16-20 kr. enkeltvis, men da det er et spørgsmål om økonomi, er det meget, når vi på årsbasis har ca. 700 børn. Esther tror, det ender med, at forældre tilbydes bogen "Sunde børn", (den fra sundhedsstyrelsen) og at de så selv må betale den.

Esthers fulde overbevisning er, at alle forældre gerne vil gøre det bedste for deres børn. Det næste spørgsmål er så, hvor meget de formår at gøre. Forældrene rummer hele barnet, det er opdragelsen og det er hele familien, som barnet skal integreres i. Når man får et barn, er hele verden ny for en og hun tror ikke, at forældrene tænker på sanserne. Men Esther håber, at børn i dag lærer, at bibeholde bevidstheden om deres sanser livet igennem, så de kan lære deres børn om dem. Esther mener, at voksne i dag undertrykker deres sanser og ligeledes deres følelser. Det er noget hun mener, er vigtigt at vi lærer igen.

Esther mener ikke, at pædagoger arbejder bevidst med sanseintegration. Hvilket hun tror er p.g.a. normeringen. Men hun synes, at pædagoger er gode til at tage ud i naturen med børnene. Hun vil dog hellere have, at vi spørger institutionerne om det.

Indholdsfortegnelse

 

 


Vores kommentar til interviewet

 

Vi er enige med Esther Terkelsen i, at det må være utilstrækkeligt, både for forældre og sundhedsplejerske, med den tid der i dag er afsat pr. familie. Dette begrunder vi med, at sundhedsplejersken netop er den, som har god mulighed for, at få en tidlig indsats i gang. Dog mest af oplysende karakter.

Vi mener, at det, at nye samt "gamle" forældrepar kan få kontakt med hinanden, via mødregrupperne, er et godt tilbud. Dette fordi vi mener, at de her kan udveksle erfaringer omkring børnene og herigennem få svar på eventuelle problemer.

Vi kan godt følge forældre samt sundhedsplejerske i, at hjemmebesøgende må være mest tilfredsstillende. Vi mener, som Esther, at det er et spørgsmål om tillid, for at kunne åbne sig og involvere andre mennesker i ens personlige problemer.

Desuden mener vi, at den model Esther bruger, hvor hun går ind og vurdere, hvilket plan forældrene er på og derefter arbejder ud derfra - er en model vi, som kommende pædagoger, også må gå ud fra. Dette fordi vi, finder det vigtigt, at give forældrene fornemmelsen af, at vi ikke er "autoritære", men istedet positive vejledere. Dette mener vi, vil være mest udbytterigt for alle - især for børnene.

I gennemgangen af Erikson´s og dels Ayres´s teori, blev vi bekendte med vigtigheden af, at lege. Derfor er vi, enige med Esther i, at al sansning skal foregå gennem leg, også i forhold til test (BOEL-prøven). Dvs. det skal være sjovt, og de voksne skal være medaktive. Endvidere mener vi, som Esther, at børn selv opsøger/fortæller præcis, hvad de ønsker, vi skal gøre ved dem - her er det vigtigt, man er opmærksom på barnets signaler.

Vi vil ikke holde med Esther i, at det er p.g.a. normering, at nogle pædagoger ikke arbejder bevidst med sanseintegration. Vi mener, at det nærmere er et spørgsmål om manglende viden samt p.g.a. pædagogens manglende interesse i, "hvorfor gør vi, som vi gør"?

Indholdsfortegnelse

 

 


Hvorfor Skoven som pædagogisk værksted - Virkested ?

 

I følge Espen Jerlang´s studier, mener han, at miljøets størrelse, indretning og anvendelse, har en relativ stor betydning for børnenes sundhed og trivsel. Endvidere mener han, at det viser sig, at jo mindre plads, der er til rådighed, jo mere øges den aggressive adfærd.

Skoven er derfor en perfekt legeplads - uden vægge og loft.

Det giver større udfoldelsesmuligheder, mindre konflikter, og større social omsorg børnene imellem.

Det skaber ligeledes større selvstændighed, da børnene selv kan bestemme hvor og hvad de vil lege. Børnenes kontakt imellem vil ofte være stærkere, da de får noget unikt sammen, i stedet for noget ordinært. Her er pædagogens rolle vigtig. Han/Hun skal i stedet for at være blokerende, være inspirerende.

Skoven er et ideelt sted, at udvikle børns sanser på en naturlig måde. F.eks. ved at smage på bær & nødder, lugte til forskellige årstider, se og høre på de forskellige dyr og sidst men ikke mindst, føle på de forskellige elementer i skoven.

Børn har brug for adskillige kropslige handlinger og erfaringer, som skal afprøves hele tiden, for at komme videre i den motoriske udvikling. Dette giver skoven rig mulighed for, f.eks. ved at balancere på træstammer, springe over vandløb, kravle i træer, bygge huler, osv.

Desuden tilbyder skoven et spændende miljø, hvor børnene bliver nysgerrige og motiveret til at lege. I skoven får børnene rummet og motivationen til at udvikle deres fantasi, kreativitet og leg.

Træstammer bliver til busser, huse og skibe. Blade bliver til billetter og penge. Grene bliver til sværd, pistoler, heste og fiskestænger. Jord bliver til mad, og så videre. - I modsætning til det traditionelle legetøj, hvor Barbie-dukken nu engang er og bliver en dukke.

Det er vigtigt at give børnene gode legemuligheder og inspiration til legen, da det er et vigtigt led i deres erkendelse af verden.

Ude i skoven vil der opstå megen undren og nysgerrighed, som vil være lige med spørgsmål. Dette givermulighed for god kommunikation med børnene.

Det at bruge skoven er derfor godt, da vi ved at kommunikationsmæssige forhold, er den vigtigste faktor i udviklingen af sproget.

Ved at gå den samme vej igen og igen, finder børnene tryghed i deres omgivelser og kan derved begynde, at fordybe sig i skovens detaljer - lægge mærke til billen - observere træernes forskellige former og farver, alt efter årstiderne.

Dette giver børnene langt mere intense oplevelser af naturen.

Derfor er skoven et godt redskab !

Indholdsfortegnelse

 

 


Vore overvejelser med Skovturene

 

Gennem teorien om sanseintegration har vi erfaret at stimulering af børns sanser er vigtige for at give børn en optimal udvikling.

Derudfra har vi valgt, for at afprøve teorien i praksis, at tage en tur i skoven med 10 børn.

Her vil vi gennem planlagte aktiviteter samt gennem børnenes egne initiativer observere de reaktioner børnene viser på forskellige stimuli. Vi vil med de planlagte aktiviteter, give børnene mulighed for at vælge fra. Desuden skal der også være plads til at børnene kan "være sig selv".

Indholdsfortegnelse

 

 


Kontakt til bybørnehaven "Toppen" etableres

 

Vi startede med at tage kontakt med nogle enkelte bybørnehaver. Dette gjorde vi fordi, vi havde nogle personlige forstillinger om, at disse børn ikke kommer ud i naturen så tit.

De børnehaver, vi tog kontakt med, syntes alle, det var et godt initiativ. Nogle af børnehaverne ville dog gerne tage det op på personalemøde, hvilket "Toppen" ikke fandt nødvendigt. Dette resulterede i, at vi valgte at samarbejde med "Toppen".

Vi aftalte et møde med pædagogerne fra "Toppen", hvor vi i fællesskab fandt frem til nogle passende datoer for begge parter. Vi aftalte endvidere små detaljer som; hvem der til hver gang skulle medbringe varm kakao, krus, knive, plastik til at sidde på, køkkenruller, osv.

Tillige havde vi medbragt et udkast til et informationsbrev, som var tilegnet forældrene. Her beskrev vi kort, hvad det var, vi ville gøre sammen med deres børn.

De vigtigste brikker var nu på plads og vi kunne gå i gang med planlægningen af selve forløbene.

Indholdsfortegnelse

 

 


Ud i Naturen

Planlægning af Skovturene

 

Som optakt til planlægningen af forløbene har vi valgt at besøge "Killerupskoven". Dette for at udforske området og samtidig se hvilke muligheder og begrænsninger stedet tilbyder. Endvidere mener vi, at det er vigtigt, at vi kender skoven, inden vi tager børnene med, i forhold til at børnene hverken kender os eller skoven.

Den tryghed vi vil finde i at kende skoven, mener vi, vil blive "overført" til børnene.

Foruden egne ideer til aktiviteter, har vi hentet inspiration i Bent L. Madsen's bog "Børn, dyr og natur". Endvidere vil vi lægge vægt på, at børnene selv skal tage initiativ til leg.

Indholdsfortegnelse

 

 


Til den første skovtur har vi planlagt følgende:

 

(Kl. 8.30 - 14.30)

 • Bygge hule af grene og kviste:

Dette fordi - vi ønsker at stimulere de tre primære sanser, samt øje/håndkoordination. Endvidere lærer børnene at samarbejde (sociale udvikling), desuden stimuleres den intellektuelle, emotionelle, sproglige samt den motoriske udvikling.

 • Gøre børnene bevidste om de forskellige lyde i skoven:

Dette fordi - vi ønsker at stimulere den auditive sans.

Desuden vil børnenes koncentrationsevne blive trænet.

 • Gøre børnene opmærksom på de forskellige dyr, som lever ude i skoven:

Dette fordi - vi ønsker at stimulere den visuelle og den auditive sans.

Endvidere ønsker vi at gøre børnene hensynsfulde overfor de dyr der lever i skoven (social udvikling).

 • Brug af redskab til at grave insekter og orme frem:

Dette fordi - vi ønsker at stimulere de tre primære sanser samt den visuelle og lugtesansen. Desuden vil finmotorikken blive trænet samt den intellektuelle udvikling fremmes.

 • "Råhygge" i hulen, med madpakker og kakao:

Dette fordi - vi ønsker at stimulere smagssansen, samt give børnene en samhørighed (udvikle børnene socialt). Ydermere vil dette fremme den sproglige udvikling.

 • Fri leg:

Dette fordi - der skal være plads til at børnene på egne præmisser kan udforske skoven og dens muligheder. Børnene vil her, ifølge A. Jean Ayres teori, selv opsøge de sansestimuli, de har behov for.

Indholdsfortegnelse

 

 


Til den anden tur har vi planlagt følgende:

 

(Kl. 8.30 - 14.30)

 • Medbringe tov til at lave en gynge;

Dette fordi - vi primært ønsker at stimulere den vestibulære sans, dog vil den proprioceptive - samt den taktile sans også blive stimuleret. Denne form for stimuli, vil ifølge A. Jean Ayres teori, bevirke at børnene får det skægt. Endvidere vil vi prøve at hjælpe børnene med at mestre aktiviteten, således at de opnår succes.

 • Blindekaravane:

Dette fordi - vi ønsker at stimulere de tre primære sanser samt den auditive og lugtesansen. Endvidere vil denne leg fremme den sociale udvikling.

 • Brug af redskab til at grave insekter og orme frem:

Dette fordi - se ovenstående fra første tur.

 • "Råhygge" i hulen med madpakker og kakao:

Dette fordi - se ovenstående fra første tur.

 • Fri leg:

Dette fordi - se ovenstående fra første tur.

Indholdsfortegnelse

 

 


Til den tredje tur har vi planlagt følgende:

 

(Kl. 8.30 - 12.00)

 • Fri leg:

Dette fordi - vi mener der skal være plads til at børnene på egne præmisser kan få sagt farvel til skoven for denne gang. Børnene vil her opsøge de sansestimuli, de har behov for.

Indholdsfortegnelse

 

 


Som afslutning på forløbet har vi planlagt følgende:

 

(Kl. 12.00 - 13.30)

 • Bearbejdning af naturmaterialerne børnene har samlet i skoven, i form af billeder:

Dette fordi - I følge Bent L. Madsen's teori, vil dette hjælpe børnene med at huske de oplevelser, de har haft i skoven, hvilket vil være en brugbar erfaring.

Indholdsfortegnelse

 

 


Skovturene

 

Vi har valgt, at beskrive forløbene i dagbogsform, som bilag. Derfor, vil vi her trække de ting ud, vi finder væsentlig for opgaven og derudfra evaluere.

Vi har valgt, for at det skal blive mere overskueligt for læseren, at sætte det op som punkter.

 • Hver gang måtte børnene gå gennem skoven, som var utrolig snørklet og ofte mudret.
 • Hver gang prøvede vi at motivere børnene til, gennem synet og hørselen, at være opmærksomme på de forskellige dyr, som lever i skoven.
 • Vi havde fundet en pæl, der mindede om en "totempæl". Vi, studerende lagde op til, at vi skulle danne en kreds, for at danse og synge sangen om "De ti indianerbørn".
 • Vi byggede to huler af grene og kviste. Børnene fandt selv på, at fordele sig i to grupper.

Den ene gruppe bestod af de tre største drenge og den anden gruppe bestod af de fem piger samt de to mindste af drengene.

 • De to første gange, delte vi en kniv ud til hver af børnene. Vi brugte kniven til at grave i jorden samt til at skrabe bark af gamle træstammer. Dette for at finde insekter o.l.
 • Nogen af pigerne fandt en stor sten, hvorpå de kunne gå på line og samtidig lave forskellige øvelser. Dette tiltrak de andre børns interesse og de ville alle prøve.
 • Vi samlede den første gang forskellige elementer fra skoven, som senere skulle blive til et billede.
 • Vi legede "Blindekaravane".

"Blindekaravane" foregik på den måde, at de børn, som havde lyst, fik bind for øjnene. De skulle derefter føle samt lugte til skovens elementer. Endvidere skulle de sammen i en kæde, føre hinanden gennem skoven. Senere kunne børnene gå sammen to og to, hvoraf den ene skulle lukke øjnene og den anden føre an.

 • Ved siden af skoven lå der en stor græshøj, som børnene flittigt brugte, til at rulle ned af.
 • Ved en lille grøft i skoven, lavede vi forskellige baner samt balancegange, hvorpå børnene balancerede.
 • Ind imellem gik vi i små grupper ud, for at undersøge skoven nærmere.
 • Der var hele tiden nogle børn, som legede på eget initiativ.
 • Vi spiste hver gang madpakker samt chokoladekiks. Dertil drak vi varm kakao. Vi spiste ikke på planlagte tidspunkter, da vi ikke ønskede, at afbryde en leg eller en aktivitet. Når børnene og vi voksne fandt det rette tidspunkt, for at spise, satte vi os ind i hulerne.
 • Hver gang, faldt flere af børnene i søvn, på vej hjem i bussen.
 • Vi sluttede af med, at bearbejde det oplevede. Dette resulterede i to flotte natur billeder, som både børn og voksne var meget stolte af.

 

Teksten er under konstruktion, og mangler foreløbig de illustrationer som er med i projektets skriftlige udgave.

Indholdsfortegnelse

 

 


Evaluering af Skovturene

 

Vi vil gerne starte med at sige, at det har været en utrolig vellykket tur, som har givet både børn og voksne mange succeser.

Det var vores mål, for at få afprøvet teorien i praksis, at stimulere børnenes sanser gennem leg og forskellige aktiviteter i skoven. Ayres siger: barnet leger fordi det er sjovt; og der er sjovt, fordi det fremmer sanseintegrationen. Dette mål, mener vi er nået, da børnene udviste stor glæde for de aktiviteter, vi havde planlagt, samt for dem de selv søgte.

Som forløbet skred frem, fik vi løbende meldinger fra børnene, der indirekte fortalte os, at de mål og de ting, der var vigtige for os, blev indfriet.

 

Det vi har erfaret igennem forløbene er følgende:
At det er muligt, at gå ind og ændre på allerede planlagte aktiviteter. Som f.eks.:

Vi havde planlagt at bygge en hule, men den blev efter børnenes ønske til to. Vi mener, at det, at børnene selv får mulighed for, at være med til at bestemme, giver børnene en forståelse for, at de har medindflydelse, hvilket vi føler er vigtigt, da de derigennem får troen på sig selv.

Legen "Blindekaravanen" gik ikke helt som forventet, da børnene var mere usikre end forventet. Vi mener denne usikkerhed udmunder i, at børn i denne alder er senso-motoriske. I dette tilfælde, giver det sig udslag i, at barnet som fik frataget den visuelle sans, mistede et af de vigtigste sanseredskaber til at gå i skoven.

Vi blev dog hurtigt opmærksomme på børnenes signaler, og følte derfor, vi måtte omlægge legen.

På børnenes eget initiativ, gik de nu sammen to og to, hvoraf den ene skulle lukke øjnene og den anden føre an.

Her konkluderede vi, at den der blev ført, udviste stor tillid til sin makker, og "makkeren" udviste omsorg og påpasselighed for den blinde.

Disse eksempler viser, at det er vigtigt, at man ikke er for fastlåst i planlagte aktiviteter - når man er i en situation - også kan skabe ud fra nuet.

Det at vi byggede huler og brugte den samme skov hver gang, gjorde vi ud fra, at vi havde lært gennem Bent L. Madsen´s bog "Børn, dyr og natur", at børn gennem gentagelser finder tryghed.

Hulerne var her noget helt konkret, som børnene kunne genkende fra gang til gang. Vi observerede, at børnene fra gang til gang, blev mere og mere trygge ved området, i det børnene bevægede sig længere og længere væk fra hulerne. Dog var hulerne børnenes "base".

Vi kunne konkludere, at børnene var blevet "mættet" med sanseindtryk, da flere af dem faldt i søvn på vej hjem.

Vi valgte, først at bearbejde det oplevede til slut i forløbet, da vi som Bent L. Madsen mener, at det er mest udbytterigt for børnene, at have den konkrete handling først, således de får "opgaven" ordentlig ind. For dernæst at kunne gå ind i emnet, som i dette tilfælde er et billede.

De forældrereaktioner vi har fået, har været positive, hvilket har været en stor opbakning for os. Forældrene har vist interesse, hvilket vi måler ud fra at børnene hver gang har mødt til aftalt tid, med passende tøj, små rygsække med "godter" og lækre madpakker.

Forløbet har båret præg af, at vi har beskæftiget os med noget, som vi alle i gruppen finder vigtigt/spændende, hvilket betyder en hel del for ens engagement.

Indholdsfortegnelse

 

 


Pædagogens muligheder og begrænsninger

 

Vi har i gruppen diskuteret de muligheder og begrænsninger, vi mener pædagogen har for sanseintegrativ træning/stimulation.

Vi er dog klar over, at det vil være umuligt for os, at nævne alle.

Vi mener, at pædagogens mulighed for sanseintegrativ træning/stimulation, er utrolig stor. Pædagogen må dog først og fremmest, være villig til, at tilegne sig viden omkring emnet, gennem kurser og/eller tværfagligt arbejde. Det vigtigste kriterium for dette er, at man i institutionen har en fælles pædagogik omkring emnet. Dette, mener vi, vil styrke den enkelte pædagog i, at være åben, modtagelig samt givende. Pædagogen vil samtidig opbygge troen på sig selv - troen på at vi, som voksne, har mulighed for, at give børnene optimale udviklings vilkår.

Vi mener endvidere, at man i dag med selvstyrer (Odense kommune), har mulighed for, selv at prioritere hvilket legetøj samt hvilken legeplads, man ønsker i institutionen. Her kunne man f.eks. købe hængekøjer i stedet for en video. Hængekøjer, som er utrolig stimulerende, kan bruges både ude og inde, samtidig kan de hænges op og pilles ned, alt efter eget ønske. Videoen, derimod, er hver mands eje, og ikke særlig stimulerende. Vi mener hermed, at det langt hen af vejen er et spørgsmål om prioritering.

Er de fysiske rammer meget dårlige, må man se på mulighederne med andre øjne. Man må opsøge lokaler i nærmiljøet, f.eks. på skoler o.l. Her kan man tit "låne" sig ind. Det er blot at spørge! Dette vil give mulighed for, at stimulere børnenes motoriske udvikling.

Endvidere er der selvfølgelig naturen, som vi alle må benytte kvit og frit. Her får børnene frisk luft og alle deres sanser bliver her stimuleret.

Det behøves ikke, at være dyrt, at stimulere. Som en start, kan man i dagligdagen inddrage børnene i de praktiske gøremål. Børn elsker f.eks. at være med til at lave mad. Her kan de fint skrælle gulerødder, kartofler osv. Endvidere kan de hjælpe med borddækning, afrydning, fejning af gulv osv. Mulighederne er utallige, blot man har fantasien.

Den største begrænsning, mener vi, er pædagogens manglende viden om sanseintegrationens vigtighed. Derfor mener vi, det er vigtigt, at arbejde mere tværfagligt. De enkelte grupper, ergoterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger osv., må være mere fleksible, give hinanden af sin viden, i stedet for, at holde den for sig selv.

Vi mener helt klart, at det er pædagogerne selv, der sætter begrænsningerne. Sanseintegrativ stimulering kan lade sig gøre, uanset hvor, blot man har den nødvendige viden, troen på sig selv samt viljen til at gå i gang.

Det er aldrig for sent!

Indholdsfortegnelse

 

 


Aktiviteter som styrker sanseintegrationen

 

Dette bilag omhandler aktiviteter der styrker sanseintegrationens udvikling, hos børn i alderen 0 - 2 år.

Vi har i vores projekt beskrevet mere udførligt aktiviteter, hvor vi har brugt børn i alderen 2 - 6 år, som eksempler.

I følge den amerikanske psykolog og ergoterapeut A. Jean Ayres opsøger børnene selv den form for sansestimuli, som de har behov for. Men - udover dette, er det fint hvis de voksne, der er i barnets nærmiljø ved, hvordan man kan fremme barnets naturlige udvikling.

For at give nogle ideer til, hvad man kan gøre, har vi fundet frem til nogle få aktiviteter, som vil give barnet sanseintegrativ stimuli.

Udover de forslag vi kommer med, er der utallige måder at stimulere barnet på. Og de forslag, vi har opstillet, er kun nogle ganske få ideer, som giver en pegepind om de muligheder, der er.

For ordens skyld, vil vi i dette bilag dele børnene op i grupper efter alder/udviklingsniveau. Dette fordi, størsteparten af aktiviteterne ikke passer til de yngste og ældste børn på samme tid.

Indholdsfortegnelse

 

 


Ved fødselen

 

Det vigtigste lige efter fødslen, er at give barnet: nærhed og varme, samt dække dets primære behov, som ofte vil være mad fra moderens bryst.

Ved at iagttage barnets reaktioner, vil man lære at forstå det.

 • Ved at give barnet fast og rolig berøring, hjælper man barnet til at føle sig veltilpas.
 • Barnet stimuleres vestibulært, ved at man: løfter det, flytter det og vender det med rolige bevægelser.
 • Men ved at tale roligt og stille til barnet, kan man opnå at barnet føler sig mere tryg.
 • Barnet smager for første gang, den livgivende mælk fra moderen.

Indholdsfortegnelse

 

 


0 - 3 måneder

 

Barnet har nu kommet så langt i sin udvikling, at alle dets sanser kan bruges. Det er dog i høj grad styret af reflekser.

I slutningen af denne perioden, opstår den tætte kontakt til barnet.

 • Barnet stimuleres vestibulært, ved at blive løftet op og lagt ned, båret i bæresele, eller kørt i barnevogn. Skiftende hastighed i dine bevægelser er godt for barnet. Men som altid, vær opmærksom på barnets reaktion.
 • Barnet skal så tidligt som muligt vendes til at ligge på maven, når det er vågent og veltilpas. Dette for at give barnet bedre mulighed til at løfte hovedet. Her hjælper det også, at lægge en hånd på barnets hale som støtte.
 • Barnet lærer at orientere sig i rummet, idet stemmer og andre lyde får det til at dreje hovedet efter lyden. Tal og syng medens man søger øjenkontakt med barnet. Barnet vil dreje hovedet bort, hvis det bliver træt af det.
 • Det er en dårlig ide, at have radio, eller anden en "støjkilde" tændt medens man kommunikerer med barnet. Da dette forvirrer, og barnet kan blive overstimuleret.
 • Modermælken eller modermælkserstatning er tilpas sød for barnet, som derimod vil afvise det, som smager salt, bittert eller syrligt.

Indholdsfortegnelse

 

 


3 - 6 måneder

 

Barnet kan nu kombinere sanseindtryk. Eksempelvis kan det se på hænderne, samtidigt med at de bliver berørt eller holder om en ting.

(Se for øvrigt: "Den Taktile Sans", "Den Proprioseptive Sans", "Den Visuelle Sans")

 • Barnet har brug for legetøj af forskellige materialer og udformninger, da det i denne periode begynder at undersøge og sutte på de ting det selv griber fat i.
 • Vær på gulvet med barnet. Husk at opfordre det til at bevæge sig, ved at bruge stemmen og vise barnet, hvordan det f.eks. kan rulle, ved at puffe til det.
 • Ved at løfte barnet op i luften, for så at sænke det, hvilket giver kilden i barnets mave, opnår man foruden vestibulære stimulering, også at barnet bliver tryggere. Dette fordi; barnet lærer at stole på den voksne der laver aktiviteten.
 • Ved at tale med barnet om hvad der helt eksakt sker i nuet (eks. "Nu vasker vi tæerne"), opbygger man barnets hukommelse og forståelse for, at man bruger de samme ord/lyde, om de samme ting.

Indholdsfortegnelse

 

 


6 - 9 måneder

 

Barnet griber ting, drejer og vender dem, undersøger dem og smager på dem.

Barnet rokker frem og tilbage på alle fire, hvilket er begyndelsen til at kunne kravle.

 • Giv barnet mulighed for, at røre ved de ting, som vedkommer dets hverdag. Eksempelvis: drikkekop, mad, forskellige gulvunderlag, vand, osv. Ligeledes bør barnet få mad med grovere konsistens, sådan at det kan tilvendes dette.
 • Barnet må godt få lov til at spise rugbrødsterninger, det selv kan tage med fingrene.
 • På maven øver barnet krybebevægelser, men det lærer også at skubbe fra med hænderne og komme op på alle fire, hvor det rokker frem og tilbage. I disse stillinger trænes også øjenbevægelserne.
 • Lad barnet sutte på legetøjet og de ting, som det i øvrigt selv har behov for at undersøge med mund, tunge og læber, da det fremmer mundmotorikken, udtalen og lydskabelsen.
 • Det er vigtigt at stimulere barnet sprogligt hele tiden. Tal om de ting der laves og svar barnet, når det pludrer.
 • Væn barnet til at smage forskellig mad. (Det opdager hurtigt, at is smager lækkert.)

Indholdsfortegnelse

 

 


9 - 12 måneder

 

Barnet bevæger sig meget rundt og undersøger alt det kan komme til.

(Se for øvrigt: "Den Visuelle Sans", "Lugtesansen" & "Smagssansen")

 • Hvis barnet tager initiativ til at putte sig, er det vigtigt at give barnet de ønskede knus og kys.
 • Lad barnet få lov til at mærke på maden med fingrene, hvis det har lyst.
 • Giv barnet spændende fysiske omgivelser, hvilket giver barnet mulighed for at bruge sin krop til at gemme sig, rejse sig, osv.
 • Barnet vil bevæge sig rundt og prøver, at få fat på de ting det synes ser spændende ud.

Indholdsfortegnelse

 

 


1 - 2 år

 

Barnet begynder nu, at kunne tale en smule og har derigennem taget et stort skridt i den sociale, sproglige samt den sanseintegrative udvikling.

 • Giv barnet støtte i dets forsøg på alle de ting det nu prøver, at udføre.
 • Barnet opsøger nu i højere grad udfordringer og spændende aktiviteter. Hjælp barnet, ved, at give det fart på gyngen, vise det hvordan det kommer ned fra klatrestativer osv.
 • Barnet vil gerne være delagtig i de ting der foregår i hjemmet. Lad barnet være med til, at sætte "kopper og tallerkener" ind i skabe.
 • Lad barnet gå selv fra bil eller cykel ind i vuggestue eller dagplejen.

Barnet må nu godt spise den samme mad som resten af familien, og gør det opmærksomt på hvordan det lugter.

(Se for øvrigt: "Den Vestibulære Sans", "Lugtesansen" & "Smagssansen")

Indholdsfortegnelse

 

 


Konklusion

 

Efter at have gennemarbejdet materialet om sanseintegration, er vi klar over, at vores projekt er blevet langt og omfangsrigt.

Vi mener dog ikke, at noget kan udelades, da hele teorien er vigtig for, at vores målgruppe kan få en forståelse for emnet.

Endvidere mener vi, at vores målgruppe, kan bruge dette projekt, som inspirationskilde og opslagsbog, i deres søgen på inspiration, efter at komme i gang med sansestimulerende aktiviteter.

Vi mener, at vi, som pædagoger kan bruge vores viden om sanseintegrationen som et redskab i hverdagen, til at være mere bevidste om - "hvorfor vi gør, som vi gør ?"

Vores viden vil her hjælpe os med, at have et bevidst mål med de aktiviteter, vi sætter i gang.

Disse mål vil, p.g.a. teoretisk viden, være at give børnene så mange oplevelser - og bevægelsesmuligheder som muligt, for der igennem at give børnene optimale udviklingsvilkår. Man ville f.eks. her helt bevidst prioritere fysisk udfoldelse gennem skoven, gymnastikken, madlavningen, svømningen osv., istedet for at være produktorienteret.

Vi mener hermed, at fysisk udfoldelse, styrker børnenes sanseintegration. Dette sammenlagt med barnets sociale og psykiske udvikling, giver muligheden for udviklingen af "et helt menneske".

Vi har konkluderet, at man skal være opmærksom på de signaler barnet udsender, og være åbne for de forslag, det kommer med. Dette fordi, barnet selv opsøger den form for stimuli, som det har behov for, endvidere styrker det barnets jeg-opfattelse. Vi har desuden, igennem vores praktiske forløb, fået bekræftet, at når børnene er medbestemmende, bliver de mere ansvarlige overfor hinanden.

Videre har vi konkluderet, at tidlig indsats er vigtig, da sansernes indbyrdes samspil er absolut nødvendigt for barnets udvikling. F.eks. når barnet lærer at spise med ske, må barnet udnytte alle sine sanser. De forskellige sanseindtryk barnet får ved denne handling, skal integreres og bearbejdes til videre brug. Denne proces giver barnet en erfaring, det kan bruge senere, ved samme eller anden handling, hvilket hjælper barnet til videre udvikling.

Barnets udvikling kan her blive begrænset, ved at de voksne i barnets nære verden, ikke har den nødvendige viden, og derved ikke forstår barnets behov for at afprøve sine færdigheder.

Vi mener, at mange institutioner har for få aktiviteter. Hvilket, vi mener skyldes, at pædagogerne oftere ser begrænsningerne, i stedet for mulighederne. Dette kan skyldes pædagogens manglende viden om sanseintegrationens vigtighed. Vi mener derfor, at lederen og brugerbestyrelsen bør afsætte penge til kursus samt efteruddannelse. Dette mener vi, vil forbedre pædagogens arbejdsmuligheder.

Et tværfagligt samarbejde, er her indlysende, da f.eks. en ergoterapeut, kan give pædagoger mange ideer til aktiviteter. Videre kan pædagogen også lære noget ved at samarbejde med sundhedsplejersker, og få tilført noget af denne faggruppes erfaringer, ind i hverdagen. Modsat sidder pædagoger inde med en stor viden, som de nævnte samarbejdspartnere, ville kunne drage nytte af.

En sundhedsplejerske ville kunne fortælle pædagogerne meget om, hvor vigtigt en tidlig indsats er.

Sundhedsplejerskens uddannelse, indeholder pr. dato, en større del om sanseintegration end pædagoguddannelsen gør. Sanserne lægger sundhedsplejersken stor vægt på, fordi sanserne er grundstenene i barnets udvikling.

Den proces, at skrive projektet, har været lærerig på mange måder.

Vi har i gruppen haft mange diskussioner, som har været faglige, seriøse og lærerige. Vi er i gruppen tilfreds med det arbejde, vi har lavet. Det blev dog mere arbejdskrævende, end vi havde forventet.

Vi har fået en god og interessant viden om sanseintegration. Denne viden vil vi med sikkerhed bruge i fremtiden.

 


Litteraturliste

Bogtitel:

Forfattere:

Forlag:

     
Sanseintegration hos børn A. Jean Ayres Munksgaard
     
Barnets udvikling - en helhed Espen Jerlang m.fl. Socialpædagogisk Bibliotek
     
Udviklingspsykologiske teorier (kap. 3) Espen Jerlang m.fl. Socialpædagogisk Bibliotek
     
"Bogen om mig selv" Merete Strand Kræftens bekæmpelse
     
Børn, dyr & natur Bent L. Madsen Forlaget Børn & Unge
     
Giv dit barn lyst til at lære! Erna Nørgaard m.fl. Komiteen for sundhedsoplysning
     
Krop og Sansning Brodersen og Pedersen Bogforlaget DUO ApS
     
Krop og Reflekser Brodersen og Pedersen Bogforlaget DUO ApS
     
Sansemotoriske aktiviteter i vand Steen Schiøller De Danske Skytte- Gymnasiast og Idræts Foreninger

 

Indholdsfortegnelse

 

Tilbage til: Pædagogisk Begyndelse?